Bản Công bố chất lượng dịch vụ điện thoại di động trên mạng viễn thông di động mặt đất (2023-11-03 14:51:28)

Bản Công bố chất lượng dịch vụ điện thoại di động trên mạng viễn thông di động mặt đất (VB 5564)