Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (2023-03-15 15:08:06)

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản ngày 13/03/2023

Viễn thông Kiên Giang thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản: