THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, THIẾT BỊ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ NĂM 2024 (2024-05-23 10:01:22)

Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2024