Thông Báo: Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản xe ô tô cẩu hiệu IZUSU thuộc Viễn thông Kiên Giang (2021-11-25 09:56:53)

Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản xe ô tô cẩu hiệu IZUSU thuộc Viễn thông Kiên Giang