VNPT Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản (2022-03-25 17:10:31)

Viễn thông Kiên Giang thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2

 

Viễn thông Kiên Giang thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 như sau:

1. Tên, địa điểm đơn vị có tài sản đấu giá: 

- Tên đơn vị; Viễn thông Kiên Giang

- Địa chỉ: số 25 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá đợt 2:

- Tên tài sản, số lượng: Cáp đồng thanh lý, số lượng 256.747 kg.

3. Giá khởi điểm: (đã bao gồm VAT): 25.000.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Thời gian: Chậm nhất 7giờ 30 phút ngày 25/03/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Viễn thông Kiên Giang (Phòng Kế toán Kế hoạch, SĐT: 0297.3812945). Địa chỉ: 25 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang.

 như sau:

1. Tên, địa điểm đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị; Viễn thông Kiên Giang

- Địa chỉ: số 25 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá đợt 2:

- Tên tài sản, số lượng: Cáp đồng thanh lý, số lượng 256.747 kg.

3. Giá khởi điểm: (đã bao gồm VAT): 25.000.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Thời gian: Chậm nhất 7giờ 30 phút ngày 25/03/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Viễn thông Kiên Giang (Phòng Kế toán Kế hoạch, SĐT: 0297.3812945). Địa chỉ: 25 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang.