VNPT Kiên Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (2022-04-13 13:34:14)

VNPT Kiên Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

VNPT Kiên Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Tên tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

- Tổng số điểm của tổ chức đấu giá được lựa chọn:84 điểm.

- Kết quả chấm điểm chi tiết kèm theo.