CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Dịch vụ
trên nền
thoại

Dịch vụ
trên nền
SMS

Dịch vụ
trên nền
dữ liệu

Chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật

Tỉ lệ giao dịch thành công

 92%

94% 

90% 

Thời gian thiết lập giao dịch

20s

175s 

15s 

Độ chính xác ghi cước

Tỉ lệ giao dịch không ghi được cước

 0.1%

Tỉ lệ giao dịch bị ghi cước sai

 0.01%

Chỉ tiêu về xử lý sự cố, khắc phục lỗi

Thời gian gián đoạn dịch vụ

Ngày làm việc

 01h

Ngày nghỉ

 02h

Số lần xảy ra lỗi

Lỗi nghiêm trọng

01 lần/03 tháng

Lỗi bình thường

 03 lần /03 tháng