CÔNG BỐ

Chất lượng dịch vụ : Điện thoại GPhone

Phù hợp tiêu chuẩn : TCN 68-186 : 2006 - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng (Danh mục các chỉ tiêu chất lượng kèm theo).

 

         

 

               TẬP ĐOÀN                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                 ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM                                                   

 


                                                            BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

 

Số: /VT-DV

 

 

Doanh nghiệp: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 

Địa chỉ: Số 1, phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại: 04.39435104 Fax: 04.39435851

Email : vanphong@vnpt.com.vn

 

CÔNG BỐ

 

Chất lượng dịch vụ : Điện thoại GPhone

 

Phù hợp tiêu chuẩn : TCN 68-186 : 2006 - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng (Danh mục các chỉ tiêu chất lượng kèm theo).

 

 

                                                                                                                                    Hà Nội ngày tháng 5 năm 2009

                                                                                    TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                    KT. TRƯỞNG BAN VIỄN THÔNG

                                                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                                                                              Nguyễn Châu Sơn

                                                                                                                                               ( đã ký và đóng dấu)

 

                                                    DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

(Kèm theo bản công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông số: /VT-DV ngày tháng 5 năm 2009 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)

Dịch vụ: Điện thoại GPhone

 

STT

Tên chỉ tiêu

Mức theo tiêu chuẩn

TCN 68-186:2006

Mức công bố

1

Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công

³ 92 %

³ 92 %

2

Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi

£ 5 %

£ 5 %

3

Chất lượng thoại

Chất lượng thoại trung bình phải ³ 3,0 ®iÓm

Chất lượng thoại trung bình phải ³ 3,0 ®iÓm

4

Độ chính xác ghi cước

 

 

Tû lệ cuộc gọi bị ghi cước sai

£ 0,1 %

£ 0,1 %

Tû lệ thời gian đàm thoại bị ghi cước sai

£ 0,1 %

£ 0,1 %

5

Tû lệ cuộc gọi tính cước, lập hoá đơn sai

£ 0,01 %

 

£ 0,01 %

 

6

Độ khả dụng của dịch vụ

³ 99,5 %

³ 99,5 %

7

Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ

£ 0,25 khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng

£ 0,25 khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng

8

Hồi âm khiếu nại của khách hàng

DNCCDV phải xem xét và có văn bản hồi âm trong thời hạn 48 giờ cho 100% khách hàng khiếu nại kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại.

DNCCDV phải xem xét và có văn bản hồi âm trong thời hạn 48 giờ cho 100% khách hàng khiếu nại kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại.

9

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

- Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua điện thoại là 24 h trong ngày.

- Tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng, chiếm mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60 giây ³ 80% tổng số cuộc gọi.

- Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua điện thoại là 24 h trong ngày.

- Tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng, chiếm mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60 giây ³ 80% tổng số cuộc gọi.

 

                                                                                                                            Hà nội, ngày tháng 5 năm 2009

                                                                                                                                    TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                            KT. TRƯỞNG BAN VIỄN THÔNG

                                                                    PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                          Nguyễn Châu Sơn

                                                                                                                                    ( đã ký và đóng dấu)