Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản (2023-02-06 09:10:32)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản: Tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ thanh lý 2022 của viễn thông Kiên Giang