Viễn thông Kiên Giang thông báo gia hạn lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (2022-02-28 14:04:07)

Viễn thông Kiên Giang thông báo gia hạn lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đến hết ngày 04/03/2022

 

Viễn thông Kiên Giang thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa điểm đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị; Viễn thông Kiên Giang
- Địa chỉ: số 25 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:
- Tên tài sản, số lượng: Bình accu hư hỏng, tủ nguồn, modem hư hỏng các loại sắt, lóng antec hư hỏng, cáp nhập đài các loại.
3. Giá khởi điểm: (đã bao gồm VAT): 1.034.000.000 đồng.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
- Thời gian: Chậm nhất 17giờ 00 phút ngày 04/03/2022.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Viễn thông Kiên Giang (Phòng Kế toán Kế hoạch, SĐT: 0297.3812945). Địa chỉ: 25 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang.

Viễn thông Kiên Giang thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa điểm đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị; Viễn thông Kiên Giang

- Địa chỉ: số 25 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

- Tên tài sản, số lượng: Bình accu hư hỏng, tủ nguồn, modem hư hỏng các loại sắt, lóng antec hư hỏng, cáp nhập đài các loại.

3. Giá khởi điểm: (đã bao gồm VAT): 1.034.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

- Thời gian: Chậm nhất 17giờ 00 phút ngày 04/03/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Viễn thông Kiên Giang (Phòng Kế toán Kế hoạch, SĐT: 0297.3812945). Địa chỉ: 25 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang.