VNPT Kiên Giang Thông báo đấu giá TS thanh lý năm 2023 (2023-12-04 09:06:14)

VNPT Kiên Giang Thông báo đấu giá TS thanh lý năm 2023